teleBiznes
Naszą domeną jest biznes

Strona Główna

Czym jest teleBiznes?

Najprościej można to wyjasnić przyjmując, że to każda forma prowadzenia działalności gospodarczej, lub szerzej biznesowej, która finalizuje się poprzez użycie sieci teleinformatycznej.

Mówiąc o wszelkiej formie biznesu przyjmuje się, że w firmie funkcjonują trzy obszary, które definiują odpowiedzialność za:

- dobór odpowiedniej strategii, zapewnienie infrastruktury i koncentracja na produkcie, w tym zawarte jest zarządzanie cyklem życia infrastruktury i produktów,
- dobór działań operacyjnych tj. zarządzanie eksploatacją i utrzymanie ciągłości funkcjonowania
- zarządzanie przedsiębiorstwem, które dotyczy dwóch wyżej wymienionych obszarów.

W/w obszary można podzielić na podgrupy procesów z punktu widzenia realizowanych funkcji (strategia, cykl życia infrastruktury, cykl życia produktu, wsparcie techniczne eksploatacji, oferowanie usług, świadczenie usług, rozliczenia) oraz na podgrupy procesów z punktu widzenia przedmiotu działania (oferta, usługi, zasoby, łańcuch dostaw, klienci, dostawcy). Jak głęboko i szczegółowo nastąpi podział i opisywanie podgrup procesów zależy tylko i wyłącznie od wymogów jakie stawiane są w trakcie ich zastosowania.

Gospodarka cyfrowa jest ważną okazją dla wszystkich firm i branż. Połączenie znaczących ulepszeń wynikających z technologii, ogromnych zmian na rynku (na przykład składowanie danych w chmurze) i zmiany w branży  w cyfrowym ekosystemie jest okazją dla każdego z nas.

Jednak przekształcenie biznesu cyfrowego może odbywć się powoli z powodu złych doświadczeń okresu dziecięcego i błędnych decyzji. Zrozumienie przyczyn jest kluczem do rozwiązania tych problemów. Jako przykład błędów można podać:

- Wykorzystywanie sto razy więcej produktów niż jest to potrzebne
- Brak jasnych end-to-end procesów, dziesięć razy więcej aplikacji (systemów) niż jest to potrzebne
- Słabe założenia biznesowe w relacji do produktu
- Ad-hoc, indywidualne podejście do projektu transformacji procesów biznesowych
- Kaskadowy styl zarządzania i słaby dostęp do danych, polegający na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz projektowych, w porządku jeden po drugim. Każda czynność to kolejny schodek (kaskada)
- Brak szacunku dla organizacji i wyzwań kulturowych. 

Często można spotkać inne określenie na teleBiznes jak: cyberbiznes lub e-biznes. E-handel lub e-commerce jest jedną z dziedzin teleBiznesu.

W uproszczeniu TeleBiznes obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. TeleBiznes to także zamówienia złożone przez telefon, fax lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Telebiznes to także Telemarketing, który jest jednym z narzędzi marketingu bezpośredniego wykorzystującym komunikację telefoniczną i internetową z aktualnymi lub potencjalnymi klientami. 

Copyright (c)2017 teleBiznes | Design by Sunlight webdesign