teleBiznes

Strona Główna

Czym jest teleBiznes?

Najprościej można to wyjasnić przyjmując, że to każda forma prowadzenia działalności gospodarczej, lub szerzej biznesowej, która finalizuje się poprzez użycie sieci teleinformatycznej.

Mówiąc o wszelkiej formie biznesu przyjmuje się, że w firmie funkcjonują trzy obszary, które definiują odpowiedzialność za:

- dobór odpowiedniej strategii, zapewnienie infrastruktury i koncentracja na produkcie, w tym zawarte jest zarządzanie cyklem życia infrastruktury i produktów,
- dobór działań operacyjnych tj. zarządzanie eksploatacją i utrzymanie ciągłości funkcjonowania
- zarządzanie przedsiębiorstwem, które dotyczy dwóch wyżej wymienionych obszarów.

W/w obszary można podzielić na podgrupy procesów z punktu widzenia realizowanych funkcji (strategia, cykl życia infrastruktury, cykl życia produktu, wsparcie techniczne eksploatacji, oferowanie usług, świadczenie usług, rozliczenia) oraz na podgrupy procesów z punktu widzenia przedmiotu działania (oferta, usługi, zasoby, łańcuch dostaw, klienci, dostawcy). Jak głęboko i szczegółowo nastąpi podział i opisywanie podgrup procesów zależy tylko i wyłącznie od wymogów jakie stawiane są w trakcie ich zastosowania.

Gospodarka cyfrowa jest ważną okazją dla wszystkich firm i branż. Połączenie znaczących ulepszeń wynikających z technologii, ogromnych zmian na rynku (na przykład składowanie danych w chmurze) i zmiany w branży  w cyfrowym ekosystemie jest okazją dla każdego z nas.

Jednak przekształcenie biznesu cyfrowego może odbywć się powoli z powodu złych doświadczeń okresu dziecięcego i błędnych decyzji. Zrozumienie przyczyn jest kluczem do rozwiązania tych problemów. Jako przykład błędów można podać:

- Wykorzystywanie sto razy więcej produktów niż jest to potrzebne
- Brak jasnych end-to-end procesów, dziesięć razy więcej aplikacji (systemów) niż jest to potrzebne
- Słabe założenia biznesowe w relacji do produktu
- Ad-hoc, indywidualne podejście do projektu transformacji procesów biznesowych
- Kaskadowy styl zarządzania i słaby dostęp do danych, polegający na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz projektowych, w porządku jeden po drugim. Każda czynność to kolejny schodek (kaskada)
- Brak szacunku dla organizacji i wyzwań kulturowych. 

Często można spotkać inne określenie na teleBiznes jak: cyberbiznes lub e-biznes. E-handel lub e-commerce jest jedną z dziedzin teleBiznesu.

W uproszczeniu TeleBiznes obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. TeleBiznes to także zamówienia złożone przez telefon, fax lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Telebiznes to także Telemarketing, który jest jednym z narzędzi marketingu bezpośredniego wykorzystującym komunikację telefoniczną i internetową z aktualnymi lub potencjalnymi klientami. 

Copyright (c)2017 teleBiznes | Design by Sunlight webdesign